Styrk dine kompetencer med kurser og uddannelser hos Konventum

Konventum tilbyder et utal af spændende og aktuelle kurser og uddannelser, hovedsageligt for tillidsvalgte fra fagbevægelsen. Flere gange om året mødes tillidsvalgte fra hele landet på tværs af fag og forbund til Fælleskabsuger på Konventum for at styrke deres kompetencer inden for tillidshvervet og for at styrke det faglige netværk med kolleger fra andre brancher.

Afgangsprojekt

Formål

I afgangsprojektet skal den studerende kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. Den studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen.

 

Færdigheder

·Skal kunne anvende, og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til ledelsesområdets praksis og arbejdsprocesser.

·Skal kunne iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling, til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og beslutninger på en relevant måde.

·Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til ledelse.

·Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for ledelsesområdet i og uden for egen organisation.

 

Kompetencer

·Skal kunne deltage i strategisk arbejde som udvikler, fortolker og formidler af mål og strategier i forhold til den valgte problemstilling.

·Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for ledelsesområdet.

·Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til egen praksis.

·Skal kunne identificere og udvikle egen ledelsespraksis.

·Skal kunne afdække og udvikle medarbejdernes personlige og faglige kompetencer og udviklingspotentialer i forhold til den valgte problemstilling.

·Skal kunne anvende viden om ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde i forhold til den valgte problemstilling.

 

Hjemmearbejde

Studierne fylder meget i uddannelsen – især imellem seminarerne! Vær opmærksom på det, og afsæt tiden til det!

 

Litteratur

Der skal forventes en betydelig arbejdsbelastning i form af litteraturlæsning i forhold til eget projekt. Der skal som minimum forventes et læseomfang på 500-1000 sider.

 

Projektrapport

Afgangsprojektet er koncentreret om udarbejdelse af en individuel projektrapport ud fra et selvvalgt emne.

 

Projektrapporten skal omfatte 40-50 normalsider, hvori man behandler en konkret problemstilling, således at man får et samspil mellem teori og praksis (empiri) Rapporten skal indeholde en klar problemformulering, inddragelse af teori, analyse af empiri, nødvendige kildehenvisninger og munde ud i en konklusion.

 

Eksamensform

Individuel prøve med ekstern censur efter 7-trins-skalaen.

Hvem kan deltage

Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Tilmelding

Medlemmer af LO-forbund tilmeldes via afdeling / forbund på kursusnumre.

Andre tilmeldes direkte på kursus@konventum.dk

Tilmeldingsfrist – senest en måned før datoen for den første periode.

Dato

26/08/2019 til 27/08/2019
23/09/2019 til 24/09/2019
21/10/2019 til 22/10/2019
16/12/2019 til 16/12/2019
17/12/2019 til 17/12/2019

Kursusnummer

5606-19-0001

Sted

Konventum - LO-skolen
Gl Hellebækvej 70
3000 Helsingør
Telefon - 49280900

Tilmelding

 
Er du medlem af et forbund, der er med i FIU-samarbejdet, så kontakt din afdeling/forbund, som sørger for din tilmelding.

Konventums kurser

Konventum byder på kurser inden for organisering, CSR, konflikthåndtering, kommunikation, samarbejde mellem TR og AMR, social dumping, forhandlingsteknik, arbejdsmiljø, stress, mobning, psykisk arbejdsmiljø, forandringer, mindfulness og meget andet.

På vores øvrige uddannelser tilbyder vi en bred vifte af uddannelser, hvor du kan tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøkurser, bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S og Aps bestyrelser, Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse (FPG) eller Akademiuddannelsen i ledelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for arbejdsmiljø.

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelse i ledelse

For organisations- og tillidsrepræsentanter udbyder vi nu en diplomuddannelse i ledelse.

Uddannelsen vil sætte dig i stand til bedre at matche ledelsen i strategiarbejdet. Du kan tage den fulde diplomuddannelse i løbet af en 3-årig periode.

Vi kombinerer teorier, metoder og erfaringsbaseret viden og giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens politisk valgte, tillidsvalgte og ansatte.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På virksomheder med mere end ni ansatte skal der være en arbejdsmiljø-gruppe med en valgt arbejdsmiljørepræ-sentant og en udpeget arbejdsleder.

Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsen-tant eller leder af en arbejdsmiljø-organisation skal du tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter valget, så du kan få den nødvendige grunduddannelse på arbejdsmiljøområdet. Derefter har du lov til supplerende kurser.

Samfundsansvar - CSR

Samfundsansvar - CSR

Du får viden og kendskab til CSR som strategisk begreb og til, hvordan du og dine kolleger kan bidrage til eller søge indflydelse på udformningen af CSR-politikken på jeres arbejdsplads.

Du får også konkrete værktøjer til at komme godt i gang hos jer. Det er vigtigt, at tillidsvalgte søger indflydelse og medbestemmelse til at bidrage til en aktiv politik på området, på alle niveauer i virksomheden/organisationen.

Tæt samarbejde med Fagbevægelsens Interne Uddannelser

Siden 1969 har Konventum arbejdet tæt sammen med Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) og lagt hus til de mange spændende kurser og uddannelser, der har præget fagbevægelsen siden dengang.

Frem til 2008 var Konventum udelukkende arbejderhøjskole, men har siden da også fungeret som konferencecenter med mange unikke mødelokaler i smukke omgivelser. Konventums mange kurser og uddannelser har til formål at styrke dig i dit arbejdsliv, og styrke både dine faglige og personlige kompetencer inden for en lang række spændende emner.